KLUBBENS VEDTÆGTER 
 
Gældende pr. 1/3 2010.
 

§1 Klubbens navn er “Freja Håndboldklub” og hjemstedet er Københavns Kommune. Klubbens spilledragt er rød trøje og hvide bukser.

 

§2 Klubbens formål er at give sine medlemmer lejlighed til at dyrke håndbold og under kammeratlige former at fremme interessen for spillet. Alle personer, der opfylder klubbens formål og/eller ønsker at arbejde for klubbens formål kan blive medlemmer af klubben

 

§3 Klubben består af aktive og passive medlemmer. Klubben er underkastet de af KHF og DHF vedtagne love. De aktive medlemmer deles i de af Dansk Håndbold Forbund til enhver tid gældende aldersgrupper

 

§4 Medlemmerne betaler et kontingent, som fastsættes ved klubbens ordinære generalforsamling. Overgang fra aktivt til passivt medlem skal være bestyrelsen i hænde 14 dage inden overgangsdatoen. Al udmeldelse af klubben skal foregå skriftligt senest 30 dage før udmeldelsesdatoen.

 

§5 Klubben ledes af en bestyrelse bestående af: Formand og repræsentanter fra hvert af de stående udvalg (udvalgsformanden). Derudover kan bestyrelsen suppleres med menige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen skal bestå af mindst 7 personer og kan ikke overstige 10 personer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst fire medlemmer er til stede. Alle afgørelser i bestyrelsen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Bestyrelsen kan vælge at uddelegere administrative opgaver til en lønnet forretningsfører. Forretningsføreren refererer i det daglige arbejde til bestyrelsen, og de økonomiske dispositioner skal løbende revideres af en af bestyrelsen udpeget person. Forretningsføreren kan ikke være medlem af bestyrelsen.

 

§6 Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling finder sted i februar eller marts måned efter regnskabets færdiggørelse. Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 14 dages varsel. Stemmeberettigede og valgbare på generalforsamlingen er aktive og passive medlemmer, der er fyldt 16 år. Dog er det kun fremmødte medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, der er stemmeberettigede.

 

§7 Dagsorden for den ordinære generalforsamling fastsættes af bestyrelsen og skal fremgå af indkaldelsen. Den skal som minimum indeholde følgende punkter:

 
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Aflæggelse af det reviderede regnskab
4. Vedtagelse af næste års budget, herunder fastsættelse af kontingent
5. Valg af stående udvalg
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af revisor
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt 
 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse. Ved generalforsamlingen afgøres enhver sag med simpelt stemmeflertal, dog kræves der ved lovændringer, at mindst 2/3 af de tilstedeværende, stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget. Udnævnelse af æresmedlemmer sker ved 2/3 majoritet.
 

§8 Klubben tegnes af klubbens formand og et bestyrelsesmedlem i forening. Klubbens daglige forretninger kan dog alene varetages af en af bestyrelsen udpeget person.

 

§9 Bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte udvalg til varetagelse af klubbens videre arbejde og trivsel. Formændene for de stående udvalg deltager i klubbens bestyrelse. Formanden har til enhver tid adgang til alle udvalg. Bestyrelsen kan til enhver tid ophæve et udvalg.

 

§10 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst femten stemmeberettigede medlemmer ved skriftlig henvendelse til formanden kræver det. Generalforsamlingen skal være afholdt senest 1 måned efter henvendelsens modtagelse og skal indkaldes med mindst 14 dages varsel.

 

§11 Regnskabsåret følger kalenderåret.

 

§12 Eksklusion kan finde sted, når et medlem gør sig skyldig i adfærd, der efter den pågældende afdelings og bestyrelsens skøn krænker klubbens anseelse eller interesser i øvrigt. Eksklusionen afgøres af bestyrelsen seneste 30 dage efter, at den har fået kendskab til forseelsen. Et ekskluderet medlem har ret til at indanke sagen for førstkommende generalforsamling.

 

§13 Klubben kan kun opløses såfremt generalforsamlingen vedtager det med ¾ majoritet af samtlige stemmeberettigede medlemmer. Bliver medlemstallet mindre end 7, skal der indkaldes til generalforsamling med klubbens opløsning som eneste punkt på dagsordenen. Opløsningen kan kun vedtages med samme kvalificerede majoritet. Klubbens ejendele skal ved dens opløsning realiseres og de indkomne beløb tilfalder Børnenes Kontor.

 

Lovene er første gang vedtaget den 6. marts 1962.

 

Freja Håndboldklub er medlem af Københavns Håndbold Forbund, Dansk Håndbold Forbund og Danmarks Idræts Forbund.

 
 
 
 
Navn: Lars Pedersen
Telefon: 31 60 60 44
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvis du har spørgsmål til klubbens vedtægter, kontakt da klubbens formand Lars.  

Nyheder

Klubbens Kampe

Facebook

Freja Håndboldklub     Bellahøjvej 1 - Bellahøj Hallen     2700 Brønshøj Jyske Bank regnr. 5022 kontonr. 113381-7